Privacy verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Vereniging Boerderij in de kijker kan persoonsgegevens van u verwerken doordat u zich mondeling of schriftelijk hebt gemeld bij BIDK als lid of omdat u lessen afneemt of anderzijds geïnteresseerd bent in de activiteiten van BIDK of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of via het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief heeft verstrekt.

BIDK kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– uw voor- en achternaam
– de naam van uw bedrijf en/of organisatie
– uw adres
– uw telefoonnummer
– uw e-mailadres
– uw bankrekeninggegevens
– sociale media accounts
– uw IP-adres (door MailChimp, het platform dat BIDK gebruikt voor het toesturen van de nieuwsbrief).

Waarom BIDK de gegevens nodig heeft

BIDK verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. roostering van de lessen en promotie richting scholen en certificering van de leden via NME-organisaties en Boerderijeducatie Nederland.
  2. uw naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie/nieuwsbrief over diensten en activiteiten van BIDK;
  3. uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van lesvergoeding, onkosten, trainingen en afgenomen diensten af te wikkelen.

Hoe lang BIDK gegevens bewaart

BIDK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit is uiterlijk tot 1 jaar na afmelding als lid of geïnteresseerde.

Delen persoonsgegeven met anderen

BIDK heeft persoonsgegevens van leden en van geïnteresseerden, scholen en financiers. BIDK
Verstrekt persoonsgegevens van leden alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering het boerderijeducatieprogramma (bijv. t.b.v. roostering en certificering). Indien nodig zullen wij met derden, ook wel verwerkers genoemd een verwerkersovereenkomst sluiten.
In alle andere gevallen zullen wij u eerst om toestemming vragen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@boerderijindekijker.nl
BIDK zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BIDK gebruikt uw naam en e-mailadres om tweejaarlijks de e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over BIDK te sturen via Mailchimp. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Beveiligen

BIDK heeft de bescherming van uw gegevens altijd serieus genomen en blijft dat ook doen. Ze neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de BIDK
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Boerderij in de kijker via
info@boerderijindekijker.nl

Wijziging
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

Wat is Vereniging Boerderij in de kijker?

Boerderij in de kijker (BIDK) is een vereniging van circa 33 educatieboeren- of boerinnen in de provincie Utrecht. De doelstelling van de vereniging is de toegankelijkheid van het platteland te vergroten voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Dit wil de vereniging bereiken door kwalitatief hoogwaardige boerderijlessen aan te bieden aan basisscholen in de provincie Utrecht. De vereniging Boerderij in de kijker en de lokale natuur- en milieueducatiecentra (NME) zorgen samen voor financiering en behoud en verbetering van kwaliteit van het aanbod.

Wie is de Vereniging Boerderij in de kijker?

Bij Boerderij in de kijker (BIDK) zijn ca. 33 boerenbedrijven uit de provincie Utrecht aangesloten die een of meerdere lessen uit het lessenpakket van BIDK aanbieden aan leerlingen van bassischolen uit de provincie Utrecht. De leden ontmoeten elkaar in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en andere informatiebijeenkomsten. De belangrijkste communicatiepartners van BIDK zijn alle bassischolen die reeds lessen afnemen of hierin geïnteresseerd zijn, soortgelijke verenigingen en instellingen die boerderijeducatie aanbieden of bevorderen in Nederland, financiers en mogelijke financiers.

BIDK biedt alle nieuwe leden een opleidingstraject aan waarop aansluitend certificering plaatsvindt conform de voorwaarden van Boerderij Educatie Nederland waar BIDK bij is aangesloten.

Vereniging Boerderij in de kijker heeft een dagelijks bestuur bestaande uit:

Wim Westeneng (voorzitter)
Nicolien Peek (secretaris, promotie)
Jan van Wijk (penningmeester)
Wilma van der Louw (intern netwerk, werving en promotie)
Christianne Hennipman (certificering Boerderijeducatie Nederland)

Ondersteuning

Vereniging Boerderij in de kijker wordt ondersteund door de volgende personen:
Michelle Poort (coördinatie, beleid)
Thea Graaff (intern netwerk en materiaalbeheer, organisatie BHV, administrateur)
Davida Mentink (nieuwsbrief)
Mick Zwart (communicatie, nieuwsbrief)

Financiering

BIDK wordt momenteel financieel ondersteund door financiële bijdragen van: De Provincie Utrecht, ZuivelNL, Stichting Lamoli, Nemelco en De Onderlinge Verzekeringen.

Postadres

Boerderij in de kijker
Achterdijk 31
3981 HA Bunnik
030-6567407
Kamer van Koophandel: 30235800

EMAIL: info@boerderijindekijker.nl 

coördinator

Michelle Poort
06 – 169 723 69

secretaris

Nicolien Peek
030-6567407